Kluczowym elementem ułatwiającym instalację wielu niezależnych rewizji tej samej wersji platformy jest możliwość zdefiniowania, podczas wstępnej instalacji, różnych katalogów instalacyjnych w lokacjach Program Files i Shared Documents.

System korzysta z identyfikatorów Globally Unique Identifier (GUID) dla każdej niezależnej instalacji danej rewizji. Identyfikator ten jest wykorzystywany do rozróżnienia katalogów oraz wpisów w rejestrze systemowym. Dzięki identyfikatorom, uruchamiając określoną rewizję programu, system obsługuje tylko te pliki i wpisy rejestru, które powiązane są z tą rewizją.

Gdzie są Przykłady i Biblioteki?

Aktualnie wszystkie biblioteki elementów, przykłady oraz projekty referencyjne można pobrać ze stron Altium Wiki lub AltiumLive:

Pobierz Przykłady i Projekty Referencyjne

Pobierz Biblioteki

Domyślnie instaluje się niewielka ilość przykładów poprzez moduł Examples, część kategorii System Components. Dodatkowo, kolejne projekty referencyjne i biblioteki komponentów są dostępne z serwerów Altium Vault na stronie Content serwisu AltiumLive.

Instalacja wielu rewizji tej samej wersji platformy instalacyjnej

Altium Designer pozwala na instalację wielu różnych wersji programu na tym samym komputerze. Można, na przykład, jednocześnie uruchomić Summer 08, Winter 09 i Summer 09, jeśli to konieczne. Jednakże możliwość instalacji wielu rewizji tej samej wersji programu nie była do tej pory możliwa.

Zmiany w sposobie instalacji programu umożliwiają instalację różnych rewizji tej samej platformy instalacyjnej Altium Designer. Dzięki temu możesz mieć bezpośredni i niezależny dostęp do kolejnych rewizji.

Katalogi instalacyjne

W celu przedstawienia struktury katalogów instalacyjnych, poniżej przedstawiono przykład dwóch rewizji platformy instalacyjnej Altium Designer, pierwszej zainstalowanej w domyślnym katalogu (\AD 10) oraz drugiej, zainstalowanej na identycznej ścieżce, lecz w innym katalogu (\AD 10 - 21yyy).

Windows 7 (or Windows Vista)

Windows XP

Deinstalacja

Odinstalowanie programu Altium Designer jest dokonywane przy użyciu aplikacji Altium Uninstaller. Aplikacja ta jest dostępna przez uruchomienie pliku AltiumUninstaller.exe. Plik ten jest dostępny na stronie AltiumLive i domyślnie zapisywany jest do tej samej lokacji co AltiumInstaller.exe.

W zakładce Altium Designer Installations wyświetlona jest lista wszystkich instalacji Altium Designer (od AD10) wraz z informacją, czy dana rewizja / wersja jest zainstalowana czy też nie oraz ścieżką do głównego katalogu instalacyjnego (gdzie znajduje się plik DXP.exe). Kliknij na danym wpisie, by wyświetlić dodatkowe informacje.

Trzy przyciski odpowiadają poszczególnym stopniom odinstalowania programu:

W zakładce Global Information wyświetlona zostaje lista wszystkich zainstalowanych sterowników, które również można odinstalować jeśli to konieczne. Kliknij przycisk Clean, by usunąć wszystkie dane pobrane przez Altium Download Manager. Zostanie wyświetlone okno Items to Clean, z poziomu którego możesz wybrać, jakie dane chcesz usunąć:

Przy każdej pozycji wyświetlana jest informacja o ilości miejsca na dysku zajmowana przez dane.

By całkowicie usunąć instalację Altium Designer z komputera, najpierw usuń pobrane dane, a następnie zaznacz instalację i kliknij Remove Completely.